HAR DU BRUG FOR KAPITAL TIL DIN VIRKSOMHED? 

Spekulerer du også på, om din virksomhed er noget værd i denne krisetid?

Bestil en værdiansættelse og få markedsværdien, hvis du skal søge kapital til din virksomhed.

Kontakt os allerede i dag på 70 20 04 16 eller info@m-plus-a.com

Du kan læse mere om vores måde at udarbejde værdiansættelser på herunder.


Værdiansættelsen afspejler virksomhedens potentiale og er grundlaget for både salg, køb og kapitalfremskaffelse

En værdiansættelse danner blandt andet udgangspunkt ejerskifte, generationsskifte og rekruttering af en partnerleder

Hvad er virksomheden værd?

Når du befinder dig i en situation, hvor du enten ønsker at sælge din virksomhed, foretage et generationsskifte, rekruttere en partnerleder eller fusionere virksomheden, er det afgørende at få udarbejdet en værdiansættelse af virksomheden, der er realistisk og brugbar.

En værdiansættelse er en vurdering af virksomhedens markedsværdi og har betydning for det beløb, der skal betales for selskabet eller aktiverne. Derfor er den en væsentlig faktor at have kendskab til.

Det er afgørende, at værdiansættelsen af en virksomhed afspejler den reelle markedsværdi. Derfor besøger vi altid den pågældende virksomhed, når vi skal udarbejde den dybdegående analyse af virksomheden og forretningspotentialet, som danner grundlaget for vurderingen af virksomhedens værdi. Analysen er individuel og tager hensyn til alle de forhold og forbehold, som relaterer sig til den aktuelle virksomhed. Det betyder, at værdiansættelsen ikke blot er baseret på virksomhedens interne regnskaber – værd at understrege, ikke de offentligt tilgængelige regnskaber – men også virksomhedens aktuelle markedsposition og fremtidige potentiale.

Værdiansættelsen er blot en del af hele ejerskifte- og udviklingsprocessen, og derfor er der naturligvis en masse andre spørgsmål og overvejelser forbundet med salg og udvikling af 

virksomhed. Mangler du det overordnede overblik over det kommende forløb, eller er der områder, du har behov for mere viden omkring, kan du med fordel aktivere FIAG som en del af processen. FIAG er vores gratis, indledende sparring til dig med et klart formål om at give dig de bedste forudsætninger for en succesfuld og effektiv proces, når du vil sælge eller udvikle virksomhed.

Ved du allerede nu, at du vil have en værdiansættelse, der er realistisk og baseret på en grundig analyse af din virksomhed, så kontakt os.

Følgende giver dig et indgående kendskab til den tilgang, vi udarbejder en værdiansættelse på baggrund af.


Virksomhedens værdi vurderes ud fra flere perspektiver

I fastsættelsen af virksomhedens potentielle værdi skelnes der mellem tre forskellige perspektiver, som alle har betydning for virksomhedens værdi: En stand-alone værdi, en værdiforøgelse baseret på synergier og en værdiforøgelse som følge af strategiske betragtninger.

Stand-alone værdien er den pris, som virksomheden er værd, hvis man udelukkende fokuserer på de værdier og det potentiale, som virksomheden rummer på det aktuelle tidspunkt. Der tages ikke hensyn til eventuelle synergier og strategiske forhold.

En værdiforøgelse baseret på synergier, der kan opnås ved en eventuel sammenlægning af processer og ressourcer med en anden virksomhed, og besparelser som følge heraf, vil optimere driften, hvilket slutteligt vil afspejle sig positivt i værdiansættelsen.

Desuden er der mulighed for en værdiforøgelse som følge af strategiske fordele, eksempelvis position på et marked man ikke tidligere har været i stand til at etablere sig i eller adgang til lukrative kunde- og leverandørkontrakter gennem opkøb af virksomheden.

En værdiansættelse kan anskues fra flere perspektiver

De 'vigtige faktorer' er afgørende for en realistisk og brugbar værdiansættelse

De ’vigtige faktorer’ sætter værdiansættelsen i perspektiv

Udgangspunktet for den værdiansættelse, vi udarbejder, er en grundlæggende forståelse for virksomhedens substans og forudsætninger. Forståelsen og indsigten opnår vi blandt andet gennem en analyse af virksomhedens historik og udvikling baseret på minimum de seneste tre års interne regnskaber. Det giver os en klar forståelse for virksomhedens generelle sundhedstilstand, det historiske udviklingsforløb den har gennemgået og virksomhedens nuværende økonomiske tilstand.

Image

Derudover udarbejder vi en detaljeret analyse af virksomheden i forhold til det, vi kalder 'vigtige faktorer'. De vigtige faktorer indebærer alle forhold med relation til virksomhedens forretningsgrundlag og drift, herunder kontrakt- og kundegrundlag, markedet virksomheden er en del af og selve organisationen. Tilsammen har de vigtige faktorer betydning for virksomhedens fremtidige potentiale.

Arbejdet med en virksomhed skal altid ses som en del af en større sammenhæng, og derfor er en realistisk og brugbar værdiansættelse det samlede resultat af virksomhedens historik, de vigtige faktorer og det fremtidige potentiale.

De vigtige faktorer er ikke kun et uundgåeligt aspekt i vores udarbejdelse af værdiansættelser, men er ligeledes et afgørende element i vores arbejde med udvikling af virksomheder.


De 'vigtige faktorer'

Virksomhedens kontraktgrundlag har større indflydelse på værdiansættelsen, end man umiddelbart skulle tro

De markeder, kunder og leverandører en virksomhed henholdsvis er en del af, servicerer og samarbejder med, har stor betydning for den værdiansættelse, vi udarbejder.

Afhængigt af de markeder en virksomhed afsætter sine produkter til, vil den være mere eller mindre sårbar overfor eventuelle udsving i disse. Udsving i markedet, der har haft negativ

Et juridisk godt kontraktgrundlag har positiv indflydelse på en værdiansættelse

betydning for virksomheden, vil afspejle sig i virksomhedens historiske, interne regnskabstal, hvilket selvsagt vil påvirke værdien af virksomheden negativt.

Udgøres størstedelen af virksomhedens kundegrundlag af abonnements- og kontraktkunder, vil det have en positiv indflydelse på værdiansættelsen af virksomheden, fordi disse typer af kunder udgør en tilbagevendende og stabil indtægt. Modsat vil det have en negativ effekt på prissætningen af virksomheden, hvis den primære andel af kunder er ad hoc kunder.

Størstedelen af virksomheder er i dag afhængige af leverandører i den daglige drift, eksempelvis i forhold til levering af råstoffer til produktion, produkter til viderebearbejdning og/eller produkter til direkte videredistribution. Antallet af leverandører og tilgængeligheden til disse vil sammen med geopolitiske forhold, som har betydning for leveringssikkerheden og prisudviklingen, ligeledes påvirke værdiansættelsen.

Foruden markedet, kundegrundlaget og leverandørerne vil virksomhedens partnere, restriktioner af teknologisk eller råvaremæssig karakter og situationen i forhold til valuta- og kurssikring også afspejle sig i værdiansættelsen af virksomheden.


Værdiansættelsen er også påvirket af produkternes og serviceydelsernes livscyklus og potentiale

Fordi vi lever i en verden, som konstant udvikler sig, er virksomhedens fremtidige potentiale et væsentligt aspekt i værdiansættelsen af virksomheden. Virksomhedens produkter og/eller services skal have sin berettigelse fremadrettet, hvilket kræver, at virksomheden er i stand til at følge udviklingen og vedblive i en position, hvor den formår at levere konkurrencedygtige produkter, både i forhold til kvalitet og pris.

Derfor er det vigtigt, at produkterne befinder sig et sted i deres livscyklus, hvor aktualiteten og interessen for produktet eller ydelsen ikke er nedadgående, da der ellers er risiko for, at en køber investerer i en økonomisk og forretningsmæssig katastrofe. Det bedste eksempel på dette scenarie er Kodak.

Udregnes værdien ud fra en standard værdifaktor?

Det er fejlagtigt at tro, at der findes en bestemt faktor, som man blot skal gange virksomhedens resultat med, når man udarbejder en værdiansættelse. Eksempelvis resultatet gange 5 (kr. 800.000 x 5 = kr. 4.000.000).

Værdiansættelsen af en virksomhed afhænger af mange forskellige faktorer.

Kodak var verdens ubetinget største virksomhed med det stærkeste varemærke inden for film til kameraer på et meget stort marked. Desværre for Kodak og deres kerneforretningsområde inden for film til kameraer ændrede det digitale kamera alle forudsætningerne for, at man kunne fastholde forretningsgrundlaget og væksten på et marked, der ganske enkelt næsten forsvandt.

Var Kodak blevet solgt på basis af de historiske tal og den markedsposition, virksomheden tidligere havde indtaget, ville køberen have betalt overpris for virksomheden og ville dermed risikere at miste hele sin investering.

Der vil altid være en værdi i et varemærke som Kodak, men værdien kan ikke længere

forbindes med driften af den tidligere kerneforretning, hvilket meget tydeligt vil afspejle sig i en værdiansættelse af virksomheden. Kodak vil skulle sælges med potentiale for at udnytte ”mærket” separat, men det er en helt anden historie. Forudsætningerne for Kodak som virksomhed er med paradigmeskiftet inden for fototeknologien ændret radikalt, og det har påvirket nogle af de elementære faktorer i forhold til det fremtidige potentiale.

Eksemplet med Kodak er selvfølgelig markant, men selv i en mindre målestok vil en eventuel teknologisk udvikling kunne påvirke efterspørgslen og relevansen for et produkt, i værste fald et helt produktområde eller branche. Derfor arbejder vi grundigt med produkter og serviceydelser i vores dokumentation af relevansen og potentialet for virksomhedens fremtid. Kodak illustrerer tydeligt, at der er usikkerhed om, hvorvidt værdiansættelser, der udelukkende er baseret på historik, afspejler den reelle markedsværdi.

Omvendt kan en virksomhed også have et produktområde, der først er ved at etablere sig på et marked, hvor efterspørgslen fremadrettet kun vil stige. Et godt eksempel på dette er smartphones, der som følge af teknologien fandt fodfæste i et marked, hvor der på kort tid opstod en hel industri med udvikling og fremstilling af smartphones og tilbehør, nye ydelser fra teleselskaberne med salg af datatrafik og andre ydelser til mobile enheder. For slet ikke at tale om de mange tilknyttede services, der stadig den dag i dag er i en positiv vækst.

Igen, så kan langt mindre ændringer i teknologiske, økonomiske og branchemæssige forudsætninger påvirke helt almindelige virksomheder. Disse forhold skal der tages højde for i værdiansættelsen af en virksomhed.


En bæredygtig ledelse og organisation er afgørende for virksomhedens værdi og salgbarhed

En virksomhed er som udgangspunkt ikke stærkere end det operationelle grundlag, som udgøres af organisationen. Derfor er det vigtigt, at organisationen er struktureret på en måde, der gør den i stand til at kunne fortsætte driften og udviklingen upåvirket under et nyt ejerskab.

Særligt ledelsen er ofte et punkt, der giver anledning til udfordringer, fordi ejerlederen typisk indtager en dominerende rolle i virksomheden. Det er i og for sig en naturlig situation, da ejerlederen som oftest er drivkraften i små og mellemstore virksomheder, men når virksomheden skal sælges, kan det medføre problemer, hvis der ikke som minimum er en kompetent og selvkørende mellemledelse i virksomheden, som er i stand til at fortsætte driften og sikre, at ejerlederen ikke efterlader et tomrum, der påvirker udviklingen negativt.

Konsekvensen af en meget dominerende ejerleder er usikkerhed om, hvorvidt det vil betyde et fald i omsætningen, tab af kunder eller mangel på styring af de områder, hvor ejerlederen tidligere stod med ansvaret. Det vil påvirke værdiansættelsen negativt og vil i værste tilfælde betyde, at det er umuligt at sælge virksomheden. I en sådan situation vil det være oplagt at igangsætte en salgsmodning af virksomheden.

Ligeledes er muligheden for at fastholde de faglige ressourcer og den knowhow, der har skabt virksomhedens position og forretningsgrundlag, et område, som en køber vil vurdere forud for købet.

En værdiansættelse afspejler, om en ny ejer kan overtage virksomheden, uden det påvirker virksomheden negativt

CVR/nøgletalsbaserede værdiansættelser

Det er ikke muligt at udarbejde realistiske værdiansættelser på baggrund af de offentligt tilgængelige regnskaber eller nøgletal alene. Afgørende for værdiansættelsens brugbarhed er, at den er baseret på virksomhedens interne og normaliserede regnskaber og en vurdering af virksomhedens forretningsgrundlag og potentiale.

Der er ingen hurtige genveje til en realistisk og brugbar værdiansættelse

En virksomheds størrelse vil have betydning for, hvor tidskrævende udarbejdelsen af en værdiansættelse er. Men det ændrer ikke ved det faktum, at alle forhold og områder i virksomheden skal tages i betragtning for at sikre, at værdiansættelsen er realistisk og brugbar.

Der findes tilbud om online-baserede værdiansættelser, der enten er udarbejdet på baggrund af de offentligt tilgængelige regnskaber på www.cvr.dk eller blot er baseret på indtastning af

udvalgte nøgletal. Det er langt fra tilstrækkeligt, fordi der dels ikke findes algoritmer, som tager højde for de ubekendte faktorer, såsom om regnskabet er normaliseret, og derudover er den nødvendige viden og indsigt i det kommercielle og operationelle grundlag samt forståelsen for det reelle forretningspotentiale ikke en del af denne type værdiansættelser.

Uanset hvor store rapporter, der genereres for at dokumentere processen og indholdet i disse typer af værdiansættelser, så er og bliver de ubrugelige. I bedste fald er det blot spild af penge, og i værste fald skaber det et helt forkert udgangspunkt og grundlag for et salg af virksomheden.

En realistisk og brugbar værdiansættelse skal baseres på interne og normaliserede regnskaber samt omfattende og detaljeret information om de vigtige faktorer i en virksomheds forretningsgrundlag. En sådan værdiansættelse får du hos os.


Vil du sætte pris på din virksomhed i dag?

Er beslutningen om et salg af din virksomhed truffet, så kontakt os allerede i dag.

Så udarbejder vi en kompetent, professionel og realistisk værdiansættelse af din virksomhed, som tager højde for virksomhedens fremtidige potentiale.

Dermed er du sikret de bedste forudsætninger for et effektivt forløb og en brugbar værdiansættelse af virksomheden.

Mangler du afklaring omkring et salg?

Beslutningen om at sælge en virksomhed kræver mange, grundige overvejelser. En situation, hvor du mangler overblik over og indsigt i de beslutninger, der skal træffes i den kommende proces, er ikke ualmindelig.

Vi vil gerne hjælpe dig bedst muligt i gang med det kommende forløb, og derfor tilbyder vi FIAG, der er vores gratis sparring til dig forud for salget af din virksomhed.