Værdiansættelsen afspejler virksomhedens potentiale og er grundlaget for både salg, køb og kapitalfremskaffelse

Image

Hvad er virksomheden værd?

Når du befinder dig i en situation, hvor du enten ønsker at sælge en virksomhed, foretage et generationsskifte, rekruttere en partnerleder eller fusionere virksomheden, er det afgørende at få udarbejdet en værdiansættelse, der er realistisk og brugbar.

En værdiansættelse er en vurdering af virksomhedens markedsværdi og har betydning for det beløb, der skal betales for selskabet eller aktiverne. Derfor er den en væsentlig faktor at have kendskab til.

Der er naturligvis en masse andre spørgsmål og overvejelser forbundet med salg, køb og udvikling af virksomhed. Mangler du det overordnede overblik over det kommende forløb, eller er der områder, du har behov for mere viden omkring, kan du med fordel inddrage F.I.A.G. i processen. F.I.A.G. er vores gratis, indledende sparring til dig med et klart formål om at give dig de bedste forudsætninger for en succesfuld og effektiv proces, når du vælger at sætte din virksomhed til salg.

Det er særdeles vigtigt, at værdiansættelsen af en virksomhed afspejler den reelle markedsværdi. Derfor besøger vi altid den pågældende virksomhed, når vi skal udarbejde den dybdegående analyse af virksomheden og forretningspotentialet, som danner grundlaget for værdiansættelsen. Analysen er individuel og tager hensyn til alle de forhold og forbehold, som relaterer sig til den aktuelle virksomhed.

Det betyder, at værdiansættelsen ikke blot er baseret på virksomhedens interne regnskaber – værd at understrege, ikke de offentligt tilgængelige regnskaber – men også virksomhedens aktuelle markedsposition og fremtidige potentiale.

Ved du allerede nu, at du vil have en værdiansættelse, der er realistisk og baseret på en grundig analyse af din virksomhed, så kontakt os.

Følgende giver dig et indgående kendskab til den tilgang, vi udarbejder en værdiansættelse på baggrund af.


Virksomhedens værdi vurderes ud fra flere perspektiver

I fastsættelsen af virksomhedens potentielle værdi skelnes der mellem tre forskellige perspektiver, som alle har betydning for virksomhedens værdi: En stand-alone værdi, en værdiforøgelse baseret på synergier og en værdiforøgelse som følge af strategiske betragtninger.

Stand-alone værdien er den pris, som virksomheden er værd, hvis man udelukkende fokuserer på de værdier og det potentiale, som virksomheden rummer på det aktuelle tidspunkt. Der tages ikke hensyn til eventuelle synergier og strategiske forhold.

En værdiforøgelse baseret på synergier, der kan opnås ved en eventuel sammenlægning af processer og ressourcer med en anden virksomhed, og besparelser, der kan opnås gennem synergier, vil optimere driften og vil slutteligt afspejle sig positivt i værdiansættelsen.

Desuden er der mulighed for en værdiforøgelse som følge af strategiske fordele. Det kan være opnåelse af position på et marked, hvor man ikke tidligere har været i stand til at etablere sig, ligesom det kan give adgang til vigtige og lukrative kunde- og leverandørkontrakter gennem opkøb af virksomheden.

Image

Image

De ’vigtige faktorer’ sætter værdiansættelsen i perspektiv

Udgangspunktet for den værdiansættelse, vi udarbejder, er en grundlæggende forståelse for virksomhedens substans og forudsætninger. Forståelsen og indsigten opnår vi gennem en analyse af virksomhedens historik og udvikling baseret på minimum de seneste tre års interne regnskaber.

Det vil give os adgang til den nødvendige information, som giver os en klar forståelse for virksomhedens generelle sundhedstilstand, det historiske udviklingsforløb den har gennemgået og virksomhedens nuværende økonomiske tilstand.

Næste del i udarbejdelsen af værdiansættelsen er en detaljeret analyse af virksomheden i forhold til det, som vi kalder 'vigtige faktorer'. De vigtige faktorer indebærer alle forhold med relation til virksomhedens forretningsgrundlag- og drift, fordi de samlet har betydning for virksomhedens fremtidige potentiale. De vigtige faktorer indebærer blandt andet kontrakt- og kundegrundlag, markedet virksomheden er en del af og selve organisationen.

De vigtige faktorer er ikke kun et uundgåeligt aspekt i vores udarbejdelse af værdiansættelser, men er ligeledes et afgørende element i vores arbejde med udvikling af virksomheder.

Arbejdet med en virksomhed skal altid ses som en del af en større sammenhæng, og derfor er en realistisk og brugbar værdiansættelse det samlede resultat af virksomhedens historik, de vigtige faktorer og det fremtidige potentiale.

Image

De 'vigtige faktorer'

Virksomhedens kontraktgrundlag har større indflydelse på værdiansættelsen, end man umiddelbart skulle tro

De markeder, kunder og leverandører en virksomhed henholdsvis er en del af, servicerer og samarbejder med, har stor betydning for den værdiansættelse, vi udarbejder.

Det skyldes, at afhængig af de markeder en virksomhed afsætter sine produkter til, vil den være mere eller mindre sårbar overfor eventuelle udsving i disse markeder. Udsving i markedet, der har haft negativ betydning for virksomheden, vil afspejle sig i virksomhedens historiske, interne regnskabstal, hvilket selvsagt vil påvirke værdien af virksomheden negativt.

Kundegrundlaget kan bestå af ad hoc kunder, abonnements- og kontraktkunder, hvilket også har indflydelse på værdiansættelsen. Da abonnements- og kontraktkunderne udgør en tilbagevendende og stabil indtægt, vil det have en positiv effekt på prissætningen, hvis størstedelen af en virksomheds kundegrundlag udgøres af kunder fra disse kategorier.

Fordi størstedelen af virksomheder i dag er afhængige af leverandører i den daglige drift, er det afgørende for virksomhedens værdi, at leveringssikkerheden er optimal. Det gælder både på råstoffer til produktion, produkter til viderebearbejdning og/eller produkter til direkte videredistribution. Antallet af leverandører og tilgængeligheden til disse vil sammen med geopolitiske forhold, som har betydning for leveringssikkerheden og prisudviklingen, ligeledes påvirke værdiansættelsen.

Image

Markedet, kundegrundlaget og leverandørerne er vigtige områder, som vi beskæftiger os med, når vi værdiansætter en virksomhed. Men det er ikke de eneste aspekter, som kan og vil have positiv eller negativ indvirkning på virksomhedens værdi. Virksomhedens partnere, restriktioner af teknologisk eller råvaremæssig karakter og situationen i forhold til valuta- og kurssikring er også blandt de aspekter, som afspejler sig i den værdi, vi når frem til på en virksomhed.


Værdiansættelsen er også påvirket af produkternes og serviceydelsernes livscyklus og potentiale

I en verden hvor udviklingen går så hurtigt, som den gør i dag, er det væsentligt, at de produkter og/eller serviceydelser, en virksomhed leverer til sine kunder, også har sin berettigelse i fremtiden. Det kræver, at virksomheden er i stand til at følge udviklingen og vedblive i en position, hvor den formår at levere konkurrencedygtige produkter, både i forhold til kvalitet og pris.

En virksomheds evne til at indfri markedets krav – og dermed stadfæste sit fremtidige potentiale – er i særdeleshed udslagsgivende for resultatet af en værdiansættelse. Derfor er det vigtigt, at produkterne befinder sig et sted i deres livscyklus, hvor aktualiteten og interessen for produktet eller ydelsen ikke er nedadgående. Gør de ikke det, er der risiko for, at en køber investerer i en økonomisk og forretningsmæssig katastrofe. Det bedste eksempel på denne situation er Kodak.

Udregnes værdien ud fra en standard værdifaktor?

Det er fejlagtigt at tro, at der findes en bestemt faktor, som man blot skal gange virksomhedens resultat med, når man udarbejder en værdiansættelse. Eksempelvis resultatet gange 5 (kr. 800.000 x 5 = kr. 4.000.000).

Værdiansættelsen af en virksomhed afhænger af mange forskellige faktorer.

Kodak var verdens ubetinget største virksomhed med det stærkeste varemærke inden for film til kameraer på et meget stort marked. Desværre for Kodak og deres kerneforretningsområder inden for film til kameraer, ændrede det digitale kamera alle forudsætningerne for, at man kunne fastholde forretningsgrundlaget og væksten på et marked, der ganske enkelt næsten forsvandt.

Var Kodak blevet solgt på basis af de historiske tal og den markedsposition, virksomheden tidligere havde indtaget, ville køberen have betalt overpris for virksomheden og ville dermed risikere at miste hele sin investering.

Der vil altid være en værdi i et varemærke som Kodak, men værdien kan ikke længere forbindes med driften af den tidligere kerneforretning, hvilket meget tydeligt vil afspejle sig i en værdiansættelse. Kodak vil skulle sælges med potentiale for at udnytte ”mærket” separat, men det er en helt anden historie. Forudsætningerne for Kodak som virksomhed er med paradigmeskiftet inden for fototeknologien ændret radikalt, og det har påvirket nogle af de elementære faktorer i forhold til det fremtidige potentiale.

Dermed bliver det tydeligt, at der er usikkerhed om, hvorvidt værdiansættelser, der udelukkende er baseret på historik, vil afspejle den reelle værdi.

Det behøver dog ikke være så udpræget som eksemplet med Kodak, men selv i en mindre målestok vil en eventuel teknologisk udvikling kunne påvirke efterspørgslen og relevansen for et produkt, i værste fald et helt produktområde eller branche. Derfor arbejder vi grundigt med produkter og serviceydelser i vores dokumentation af relevansen og potentialet for virksomhedens fremtid.

Omvendt kan en virksomhed også have et produktområde, der først er ved at etablere sig på markedet, hvor efterspørgslen fremadrettet kun vil stige. Et godt eksempel på dette er smartphones, der som følge af teknologien fandt fodfæste i et marked, hvor der på kort tid opstod en hel industri både med udvikling og fremstilling af smartphones og tilbehør samt nye ydelser fra teleselskaberne med salg af datatrafik og andre ydelser til mobile enheder. For slet ikke at tale om de mange tilknyttede services og rådgivning, der stadig den dag i dag er i en positiv vækst.

Igen, så kan langt mindre ændringer i teknologiske, økonomiske og branchemæssige forudsætninger påvirke helt almindelige virksomheder. Disse forhold skal der tages højde for i værdiansættelsen af en virksomhed.


En bæredygtig ledelse og organisation er afgørende for virksomhedens værdi og salgbarhed

En virksomhed er som udgangspunkt ikke stærkere end det operationelle grundlag, som udgøres af organisationen. Derfor er det vigtigt, at organisationen er struktureret på en måde, der gør den i stand til at kunne fortsætte driften og udviklingen upåvirket under et nyt ejerskab.

Især ledelsen er ofte et punkt, der giver anledning til udfordringer, fordi ejerlederen typisk indtager en meget dominerende rolle i virksomheden. Det er i og for sig en naturlig situation, da det er ejerlederen, som oftest er drivkraften i små og mellemstore virksomheder. Problemet i forbindelse med et salg af en virksomhed opstår, hvis der ikke som minimum er en kompetent og selvkørende mellemledelse i virksomheden, som er i stand til at fortsætte driften og sikre, at ejerlederen ikke efterlader et tomrum, der påvirker udviklingen negativt og måske endda helt vil afskrække potentielle købere fra at byde på virksomheden.

Er ejerlederens rolle i virksomheden meget dominerende, vil det naturligvis medføre usikkerhed om, hvorvidt det vil betyde et fald i omsætningen, tab af kunder eller mangel på styring af de områder, hvor ejerlederen tidligere stod med ansvaret. Det vil påvirke værdiansættelsen negativt og vil i værste tilfælde betyde, at det er umuligt at sælge virksomheden. I en sådan situation vil det være oplagt at igangsætte en salgsmodning af virksomheden.

Ligeledes er muligheden for at fastholde de faglige ressourcer og den knowhow, der har skabt virksomhedens position og forretningsgrundlag, et område, som en køber vil vurdere forud for købet.

Image

CVR/nøgletalsbaserede værdiansættelser

Det er ikke muligt at udarbejde realistiske værdiansættelser alene på de offentligt tilgængelige regnskaber eller nøgletal alene. Afgørende for værdiansættelsen er, at den er baseret på en kombination af virksomhedens interne og normaliserede regnskaber og en vurdering af virksomhedens forretningsgrundlag og potentiale.

Der er ingen hurtige genveje til en realistisk og brugbar værdiansættelse

En virksomheds størrelse vil have betydning for, hvor tidskrævende udarbejdelsen af en værdiansættelse er. Men det ændrer ikke ved det faktum, at alle forhold og områder i virksomheden skal tages i betragtning for at sikre, at værdiansættelsen er realistisk og brugbar.

Der findes tilbud om online-baserede værdiansættelser, der enten er udarbejdet på baggrund af de offentligt tilgængelige regnskaber på www.cvr.dk eller blot er baseret på indtastning af udvalgte nøgletal. Det er langt fra tilstrækkeligt, fordi der dels ikke findes algoritmer, som tager højde for alle de ubekendte faktorer, såsom at man ikke er klar over, om regnskabet er normaliseret, og derudover er den nødvendige viden og indsigt i det kommercielle og operationelle grundlag samt forståelsen for det reelle forretningspotentiale ikke en del af denne type værdiansættelser.

Uanset hvor store rapporter, der genereres for at dokumentere processen og indholdet i disse typer af værdiansættelser, så er og bliver de ubrugelige. I bedste fald er det blot spild af penge, og i værste fald skaber det et helt forkert udgangspunkt og grundlag for et salg af virksomheden.

For at en værdiansættelse er realistisk, skal den baseres på interne og normaliserede regnskaber samt omfattende og detaljeret information om de vigtige faktorer i en virksomheds forretningsgrundlag. En sådan værdiansættelse får du hos os.


Vil du sætte pris på din virksomhed i dag?

Er beslutningen om et salg af din virksomhed truffet, så kontakt os allerede i dag.

Så udarbejder vi en kompetent, professionel og realistisk værdiansættelse af din virksomhed, som tager højde for virksomhedens fremtidige potentiale.

Dermed er du sikret de bedste forudsætninger for et trygt og brugbart forløb, når du lader os udarbejde værdiansættelsen af din virksomhed.

Mangler du afklaring omkring et salg?

Beslutningen om at sælge en virksomhed kræver mange, grundige overvejelser. En situation, hvor du mangler overblik over og indsigt i de beslutninger, der skal træffes, i den kommende proces, er ikke ualmindelig.

Vi vil gerne hjælpe dig bedst muligt i gang med det kommende forløb, og derfor tilbyder vi F.I.A.G., der er vores gratis sparring til dig forud for et salg af din virksomhed.