Gennemfør en salgsmodning og øg virksomhedens salgbarhed og - ikke mindst - værdi

Optimering og klargøring af virksomheden

En salgsmodning er typisk en praktisk proces, hvor virksomheden gøres klar til salg, blandt andet med en slankning af balancen og eventuelt udspaltning af ejendomme i separate selskaber med mere.

Målet er, at man gennem en hensigtsmæssig forretningsstrategi har positioneret virksomheden, så den både kommercielt og strukturelt frembyder en attraktiv investering for potentielle købere.

Er din virksomhed klar til at blive solgt?

En salgsmodning definerer de områder i virksomheden, der påvirker virksomhedens salgbarhed og har betydning for, hvor attraktiv en virksomhed er for en ny ejer at overtage. En optimering af de indsatsområder, en salgsmodning fremhæver, bevirker, at en ny ejer kan fortsætte driften og udviklingen af virksomheden, uden det påvirker produktiviteten negativt. Det har en positiv indflydelse på virksomhedens værdi.

En salgsmodning vil typisk blive indledt, efter vi har udarbejdet en værdiansættelse af virksomheden, som ikke indfrier forventningerne til den ønskede salgspris, eller som følge af at du vil

afklare mulighederne for at forøge virksomhedens værdi. En salgsmodning kan også gennemføres, inden der udarbejdes en værdiansættelse af virksomheden, hvilket sikrer en vurderingspris, der afspejler det højest mulige udbytte af virksomhedssalget.

I alle tilfælde er en salgsmodning af en virksomhed baseret på en dybdegående analyse af alle forhold i virksomheden, så vi er i stand til at identificere de indsatsområder, der skal arbejdes med for at forøge virksomhedens værdi.

Virksomhedens struktur, det juridiske grundlag og virksomhedens eksisterende produktionsapparat og kapacitet er blandt de væsentligste forhold, der vil afspejle sig i værdiansættelsen, og som

En salgsmodning definerer de områder i virksomheden, der påvirker virksomhedens salgbarhed og har betydning for, hvor attraktiv en virksomhed er for en ny ejer at overtage. En optimering af de indsatsområder, en salgsmodning fremhæver, bevirker, at en ny ejer kan fortsætte driften og udviklingen af virksomheden, uden det påvirker produktiviteten negativt. Det har en positiv indflydelse på virksomhedens værdi.

En salgsmodning vil typisk blive indledt, efter vi har udarbejdet en værdiansættelse af virksomheden, som ikke indfrier forventningerne til den ønskede salgspris, eller som følge af at du vil afklare mulighederne for at forøge virksomhedens værdi. En salgsmodning kan også gennemføres, inden der udarbejdes en værdiansættelse af virksomheden, hvilket sikrer en vurderingspris, der afspejler det højest mulige udbytte af virksomhedssalget.

I alle tilfælde er en salgsmodning af en virksomhed baseret på en dybdegående analyse af alle forhold i virksomheden, så vi er i stand til at identificere de indsatsområder, der skal arbejdes med for at forøge virksomhedens værdi.

Virksomhedens struktur, det juridiske grundlag og virksomhedens eksisterende produktionsapparat og kapacitet er blandt de væsentligste forhold, der vil afspejle sig i værdiansættelsen, og som vi vil påpege i forbindelse med en salgsmodning. Hvordan disse områder påvirker værdien af en virksomhed negativt, vender vi tilbage til.

Det er værd at understrege, at nogle forhold i en virksomhed ”blot” forringer virksomhedens værdi, mens andre decideret udelukker, at virksomheden kan overtages af en ny ejer. Hvilke forhold der forhindrer et virksomhedssalg, konkretiserer vi afslutningsvist. 

Hvor omfattende og tidskrævende arbejdet med de indsatsområder, som vi definerer i en salgsmodning, er, vil variere. Nogle vil være særdeles ressourcekrævende og omfatte en større udvikling af virksomheden.

Netop fordi en salgsmodning af en virksomhed kan være krævende, afhængigt af flere forhold, er det altid en fordel at påbegynde salgsforberedelserne i god tid, gerne minimum to år forinden.

Hvis tidsperspektivet er kortere, eller du ønsker et overblik over den proces, som et salg af en virksomhed er, skal du ikke undgå at kontakte os.

En dybere forståelse for hele salgsmodningsprocessen får du i nedenstående.


De mest kritiske indsatsområder

Den overordnede og langsigtede virksomhedsstrategi baner vejen for salget af virksomheden

Det er ikke atypisk, at en ejerleder har væsentlig indflydelse på den daglige drift i virksomheden såvel som en afgørende rolle i beslutningsprocesserne og i struktureringen af organisationen. Er ejerlederens indflydelse ikke struktureret på en hensigtsmæssig måde, kan det betyde store udfordringer for den nye ejer. Årsagen er, at en ejerleder-centreret organisationsstruktur med stor sandsynlighed vil påvirke den daglige drift og udvikling, når en ny ejer overtager virksomheden. I det omfang det er muligt, skal man sikre, at organisationen og den grundlæggende struktur danner det optimale grundlag for en professionel tilgang til ledelsen og udviklingen af organisationen.

En struktur med en velfungerende mellemledelse, der er i stand til at fortsætte driften og udviklingen af virksomheden samt træffe vitale beslutninger, såvel som medarbejdere, der har den knowhow, som

En salgsmodning kan have væsentlig betydning for det økonomiske udbytte ved et salg

forudsætter, de kan fortsætte deres arbejde under en ny ejer, er afgørende for, hvor salgsklar en virksomhed er. Kort sagt, medarbejderne må ikke være afhængige af ejerlederens tilstedeværelse i organisationen.

Væsentligheden af organisationsstrukturens opbygning er ikke begrænset til risiciene ved, at omsætningen falder, fordi viden forsvinder. Sammensætningen af bestyrelsen i virksomheden kan ligeledes være problematisk, hvis den består af familiemedlemmer eller bekendte til ejerlederen, da deres engagement i virksomheden kan være afhængigt af ejerlederen. I så fald vil en kommende ejer skulle etablere en ny bestyrelse.

Hvor salgsklar en virksomhed er, skal ikke blot vurderes med udgangspunkt i den kommende ejers muligheder for at overtage ansvaret i virksomheden. For dig som sælger er det af skattemæssige hensyn relevant, om virksomheden er etableret som et holdingselskab eller ej. Hvis virksomheden ikke er en del af en holdingstruktur, anbefales det at dette ændres, hvilket dog er en proces, som ikke vil gøre det hensigtsmæssigt at gennemføre et salg de kommende tre år. Det skyldes, at et salg inden for denne periode vil medføre en stor skatteregning, fordi processen indebærer en skattefri ombytning af aktier. Det øger tidsperspektivet i forhold til et salg, men resulterer i et optimalt, økonomisk udbytte for dig.

For at sikre et hensigtsmæssigt udgangspunkt og en optimal struktur kan det skabe tryghed at inddrage os i arbejdet med at udvikle virksomheden til en bæredygtig organisation, der er attraktiv for en ny ejer at overtage.


Det juridiske grundlag kan være et af de områder, en salgsmodning vil pointere

Virksomhedens juridiske grundlag skal være i orden

Mange virksomheder er afhængige af leverandører i den daglige drift. Derfor er udarbejdelsen af virksomhedens leverandørkontrakter ligeledes en afgørende faktor i vurderingen af, hvor salgsklar en virksomhed er.

Er virksomheden afhængig af en eller flere leverandører, er det væsentligt, at en ny ejer kan overtage kontrakterne, uden det ændrer på nogle forhold i disse. Ellers er det et aspekt, som mindsker virksomhedens salgbarhed markant.

Selv hvis leverandørkontrakterne er udformet, så de kan overdrages til en ny ejer sammen med virksomheden, vil vi i en salgsmodning undersøge, om det grundlag, som kontrakterne er udarbejdet på, er optimalt.

Det indebærer blandt andet, om der er et tidsperspektiv på kontraktudløbet, og hvilke muligheder der er for opsigelse af den eller de kontrakter, der er. Hvis kontrakten med en eller flere leverandører udløber inden for en overskuelig fremtid, eller at en leverandør kan opsige kontrakten med kort varsel, vil det have indflydelse på virksomhedens værdi.

Juridiske kontrakter kan kræve dybere indsigt i og forståelse for det lovgivningsmæssige område. For at skabe forudsætningerne for at kontrakterne baseres på et optimalt og korrekt juridisk grundlag, kan du med fordel inddrage os i vurderingen af det kommercielle indhold i leverandørkontrakterne. Udarbejdelsen af selve kontraktgrundlaget anbefaler vi altid, at en kompetent erhvervsadvokat enten gennemlæser eller formulerer.

Kontraktgrundlaget for samarbejdet med kunder, der enten er abonnements- eller kontraktkunder, har ligeledes afgørende betydning for virksomhedens kommercielle forretningsgrundlag. Jo større en del af forretningsgrundlaget, der er baseret på abonnementer og kontrakter, jo højere værdi er det med til at sikre. Det forudsætter dog, at kontraktgrundlaget sikrer virksomheden i forhold til opsigelsesvarsel, kurssikring med mere samt retten til overdragelse til nye ejere. Igen, vil vi sammen med jer evaluere og vurdere det kommercielle indhold i kundekontrakterne og overlade den juridiske del af sagen til en kompetent erhvervsadvokat.

Med en holistisk gennemgang, revidering og optimering af alle kommercielle kontrakter i virksomheden i salgsmodningsprocessen, sikrer man det stærkest mulige grundlag og udgangspunkt for at gøre virksomheden attraktiv for en køber, og samtidig opnår man en højere vurderingspris.


Salgsmodningen omfatter også en vurdering af produktionsapparatets status og kapacitet

I en salgsmodning vil vi desuden fremhæve produktionsapparatet og kapaciteten, forudsat disse er kritiske, enten i forhold til om virksomheden er i stand til at indfri markedets efterspørgsel, eller om produktionsmaskinerne står overfor en kommende udskiftning.

En situation, hvor produktionsapparatet ikke har den nødvendige kapacitet, kan være, at virksomheden oplever en stigende efterspørgsel på et eller flere produkter, og det vurderes, at interessen for produktet fortsat vil stige fremadrettet – men virksomhedens kapacitet er den samme. En ny ejer vil derfor skulle investere i en udvidelse af produktionsapparatet for at kunne indfri potentialet.

Ligeledes kan produktionsmaskinerne være af ældre dato og dermed så slidte, at de inden for de kommende år skal udskiftes. Det er selvsagt en stor, økonomisk udgift for en ny ejer.

En salgsmodning vurderer produktionsapparatets status og kapacitet

Afgørende i disse situationer er at vurdere, om det skaber det største udbytte for dig som sælger at udvide kapaciteten i virksomheden/forny produktionsapparatet og dermed øge virksomhedens potentielle værdi eller sælge virksomheden med det aktuelle produktionsapparat og kapacitet, men til en pris, som tager højde for, at ny ejer skal investere yderligere i virksomheden.

Denne vurdering vil vi i en salgsmodning konkretisere, så du har de bedste forudsætninger for at træffe den rigtige beslutning, som skaber det største, økonomiske udbytte for dig, når du sælger din virksomhed.


En salgsmodning fremhæver de områder, som forhindrer et virksomhedssalg

Hvilke forhold forhindrer et salg?

De gennemgåede forhold forringer som udgangspunkt virksomhedens værdi, men som nævnt er der også områder, som decideret forhindrer, at en virksomhed kan sælges til en ny ejer.

Lever virksomheden eksempelvis op til den sikkerhedsmæssige lovgivning i branchen? Eller er der miljømæssige forhold, som skal optimeres, før virksomheden er compliant på området? Er forholdene ikke i overensstemmelse med reglerne, vil det være indsatsområder, der skal arbejdes med, inden et salg af virksomheden kan gennemføres.


Salgsmodning i dag?

Skal du sælge din virksomhed, og ønsker du, at virksomheden er stærkest muligt positioneret til et salg, bør du lade os foretage en salgsmodning af virksomheden.

Kontakt os, så har du det bedste udgangspunkt for et effektivt forløb og et optimalt udbytte af det arbejde, du har lagt i virksomheden.