Rekrutteringen af den rigtige partner, direktion, mellemleder eller specialist styrker virksomheden

Rekruttering af den rette ressource har afgørende betydning for udviklingen af virksomheden

Skal du rekruttere en ny ressource til din virksomhed?

I takt med at din virksomhed udvikler sig eller skal udvikle sig, og/eller du som ejerleder har besluttet, at du vil dele ansvaret for driften og udviklingen af virksomheden med en anden, er det oplagt at igangsætte en rekruttering.

Via vores brede netværk af stærke specialister kan vi sikre en værdifuld rekruttering af følgende ressourcer:

  • Ejerlederpartner
  • Direktion
  • Mellemleder
  • Specialist.

Uafhængigt af hvilket formål rekrutteringen har, sker den altid ud fra en yderst struktureret proces, som indebærer en beskrivelse af virksomheden, en beskrivelse af de funktioner en ressource skal varetage og eventuelt en værdiansættelse, der skal skabe klarhed over, hvad andelene i virksomheden er værd. I samtlige tilfælde gælder det i større eller mindre grad, at det er væsentligt at afstemme forventningerne til ansvarsfordeling og fremtid.

Afgørende for enhver rekruttering er desuden, at der skal være en god, gensidig kemi mellem ejerlederen, rekrutteringsemnet og virksomheden. Økonomiske ressourcer og kompetencer er desuden vigtige faktorer i forbindelse med rekruttering af en ejerlederpartner og direktion, men kemien er og bliver afgørende.


Rekruttering på det rette tidspunkt

Hvornår en ejerleder har behov for at rekruttere en ejerlederpartner, en professionel, administrerende direktion, en mellemleder eller en specialist, varierer fra virksomhed til virksomhed.

Blandt incitamenterne for en rekruttering er, at:

  • du som ejerleder ønsker at nedbringe antallet af arbejdstimer i virksomheden.
  • der forude venter et ejer- eller generationsskifte, og i den overgangsproces skal partneren indgå.
  • virksomheden skal ekspandere i udlandet eller i forhold til produktsortimentet, og derfor er der behov for en ekstra, dedikeret ressource med særlige kompetencer.
  • du som virksomhedsejer mangler de nødvendige forudsætninger for at kunne varetage rollen som administrerende direktør, hvorfor rekrutteringen af en sådan er relevant.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er det rette tidspunkt for dig og din virksomhed at rekruttere en partner, har nedenstående til hensigt at give dig den forståelse, du har brug for. 

Hvornår skal du igangsætte en rekruttering?
Rekruttering skal ske på det rette tidspunkt for at skabe værdi

Virksomhedsbørsen har stor erfaring med rekruttering

Rekruttering på baggrund af viden og erfaring

Det er Thomas Meldgaard, som er ansvarlig for al rekruttering, hvad enten det drejer sig om rekruttering af ejerlederpartner, direktion, mellemleder eller specialist.

Med mange års erfaring fra ledende stillinger i forskellige brancher og mere end 25 år som selvstændig har Thomas Meldgaard et stort netværk og den forståelse, det kræver at udvælge netop den ressource, der sikrer dig optimale betingelser for at udvikle din virksomhed og positionere den bedst muligt på markedet.

Hvis du ønsker at igangsætte rekrutteringsprocessen, er du velkommen til at kontakte Thomas Meldgaard.

Du er også velkommen til at kontakte Thomas Meldgaard, hvis nedenstående uddybning af rekrutteringsprocessen ikke giver dig svar på dine spørgsmål.

Image

Rekruttering på baggrund af en struktureret proces

Formålet med en rekruttering skal være klart defineret

Hvad har virksomheden brug for?

Hvilken type rekruttering, virksomheden vil have brug for, afhænger af den udvikling, som virksomheden har gennemgået og skal gennemgå samt den organisatoriske sammensætning. For at vi har forudsætningerne for at forstå, hvilken rekruttering din virksomhed vil drage fordel af, og hvilke kvaliteter vedkommende skal besidde, skal du i samråd med os beskrive virksomheden, og den situation virksomheden befinder sig i.

Et scenarie kan være, at virksomheden har gennemgået et ejerskifte, og derfor har du nu det overordnede ansvar som virksomhedsejer. Men du ved, at du ikke har de nødvendige kompetencer inden for virksomhedsledelse og virksomhedsudvikling, som det kræver at være administrerende direktør. I en sådan situation vil rekrutteringen af en professionel, administrerende direktion være en proces, som du med fordel kan aktivere sammen med os. Et sådant tiltag kan også være af strategisk karakter for at forberede virksomhedens struktur og processer til et exit på et givent tidspunkt.

Virksomheden kan også være på et niveau, hvor markedspositionen inden for de danske grænser eller i forhold til et bestemt produkt er stærk, og derfor er det nu tid til at ekspandere i udlandet eller lancere et nyt produktsortiment for at vinde yderligere markedsandele. Det kan kræve en dedikeret ressource i form af en mellemleder eller en specialist, som i denne sammenhæng enten har specialviden om eller et stort netværk i det land eller den region, virksomheden skal ekspandere i, eller besidder specialistviden omkring det produkt, man ønsker at udvikle.

Ligeledes kan virksomheden befinde sig i en situation, hvor du vil skære ned i antallet af timer, eller i en overgangsfase hvor et kommende ejer- eller generationsskifte er nært forestående. Rekrutteringen af en ejerlederpartner, som matcher kvalifikationer og forventninger, er i den situation relevant, fordi vedkommende i et vist omfang skal træde i stedet for dig, ligesom I skal kunne sparre med hinanden.

Afgørende er i alle tilfælde, at du ved, hvilken fase din virksomhed befinder sig i og er i stand til at konkretisere de funktioner, der skal udfyldes. Din virksomheds situation behøver ikke at minde om et af de beskrevne scenarier.


Ressourcens funktion skal være klar

Hvilke overvejelser du skal gøre dig i forhold til den type rekruttering, som vi igangsætter sammen med dig, differentierer selvsagt, fordi det er forskellige funktioner, der skal varetages. I forhold til rekrutteringen af en ejerlederpartner stilles der i særdeleshed krav til en klar forventningsafstemning i forhold til ansvarsfordeling og fremtidsplaner.

Las os begynde med de typer af rekruttering, som kræver flest overvejelser, rekrutteringen af en ejerlederpartner og rekrutteringen af en direktion. Ejerlederpartneren bliver en del af ejerkredsen, og derfor er det væsentligt at have et fælles udgangspunkt at arbejde ud fra. Det indebærer blandt andet enighed om, hvordan vitale beslutninger træffes, hvordan fordelingen af ansvarsområder er, hvordan uenigheder skal håndteres, samt hvilke målsætninger der er for fremtiden, og hvordan disse nås. En konkret rollefordeling er grundlaget for, at vi kan rekruttere den ressource, som ender med at blive en vellykket investering i virksomheden.

Rekrutteringen af en mellemleder eller specialist kræver ikke de samme overvejelser som ovenstående. For mellemlederens vedkommende er det dog vigtigt at afklare ansvarsfordeling og forventninger til fremtiden. Udviklingen, som rekrutteringen af en specialist skal bidrage til, skal desuden være defineret konkret, så vi er i stand til at gennemgå vores netværk og annoncere efter en ressource med de rette kompetencer.


En værdiansættelse kan være relevant i processen for rekruttering

Værdiansættelsens funktion i processen

Når vi ved, hvilken type af rekruttering din virksomhed har behov for, udarbejder vi en værdiansættelse af virksomheden, såfremt det er relevant for rekrutteringsprocessen. Værdiansættelsen har indflydelse på de beløb, der skal betales for erhvervelsen af andele i virksomheden og er derfor en nødvendighed i forbindelse med rekrutteringen af ejerlederpartnere.

Tilgangen til udarbejdelsen af værdiansættelsen er den samme, hvad enten værdiansættelsen er en del af en salgs- eller en rekrutteringsproces. Den indebærer en analyse af virksomhedens interne, normaliserede regnskaber og en undersøgelse af virksomheden i forhold til de ’vigtige faktorer’, hvilket udgør grundlaget for at vurdere virksomhedens fremtidige potentiale og dermed virksomhedens reelle markedsværdi.

En dybdegående indsigt i og forståelse for den måde, som vi udarbejder en værdiansættelse på, finder du på siden for ’Værdiansættelse’.

Image

Den gode kemi er alfa og omega

Med udgangspunkt i ovenstående har vi optimale forudsætninger for gennem vores netværk af partnere, ledere og specialister at udvælge den eller de potentielle muligheder, som skal gennemføre forskellige personlighedstest og vurderinger.

Når vi vælger at inddrage personlighedstest og vurderinger i rekrutteringsarbejdet, skyldes det, at en vellykket rekruttering ikke kun er et resultat af et godt match mellem kompetencer og ressourcer, men absolut også en følge af en god kemi.

Særligt i forhold til rekrutteringen af ejerlederpartnere og direktioner er en god, gensidig kemi betydningsfuld, da det drejer sig om fremtiden for alle parter. Kemien mellem partneren eller direktøren og virksomheden skal forstås på den måde, at partnerens/direktørens værdier og interesser ikke må konflikte med virksomhedens grundlag. Ligesom på det kommercielle plan er det af afgørende betydning, at der på det personlige plan er en god forståelse og kommunikation mellem parterne. Det sikrer et optimalt udgangspunkt for en dialog på et professionelt plan, hvilket vil optimere forudsætningerne for, at de involverede kan navigere virksomheden igennem en periode eller proces med udfordringer. Særligt når det drejer sig om forretningspartnere med andele i virksomheden er det væsentligt.

Den økonomiske faktor

Hvis man som partner tror, at man er selvskrevet til at blive partner i en virksomhed, såfremt man har de økonomiske midler til at købe eksempelvis 30 procent af en virksomhed og derudover har de nødvendige kompetencer, bør man tro om.

Gennemførelsen af en partnerrekruttering er korrekt nok et resultat af ressourcer og kompetencer. Blandt andet. For i vores rekrutteringsarbejde er ressourcer og kompetencer blot sekundære faktorer, hvorimod det afgørende aspekt, når vi matcher en partner med en virksomhed og dennes ejerleder, er en god, gensidig kemi.


Lad os finde den rette ressource

Er tiden inde til at tilføre ekstra, nye ressourcer til din virksomhed, kan vi igangsætte rekrutteringsprocessen. Kontakt Thomas Meldgaard allerede i dag og få de bedste forudsætninger for en vellykket rekruttering.

Har virksomheden brug for en ny ressource?

Er du i tvivl om, hvorvidt du og din virksomhed vil drage fordel af at indlede rekrutteringen af en ressource, er du velkommen til at kontakte Thomas Meldgaard, så tager I en dialog omkring virksomhedens forudsætninger og muligheder.