Ejerlederrådgivning giver dig et ekstra perspektiv på virksomheden

Ejerlederrådgivning bidrager til udvikling

Som ejerleder er det dit ansvar at træffe de rigtige valg i dagligdagen, ligesom det også er dig, der har den afgørende stemme, når vitale beslutninger i forhold til virksomhedens udvikling skal træffes. En sparringspartner kan i den sammenhæng være yderst værdifuld, og netop derfor tilbyder vi ejerlederrådgivning til alle ejerledere med behov for det.

Formålet med ejerlederrådgivningen er, at din virksomhed udvikler sig optimalt. Derfor rådgiver vi blandt andet om ejer- og generationsskifte, herunder hvordan du forbereder virksomheden bedst muligt til et salg eller til en overdragelse af ansvaret til en ny generation, samt hvordan rekruttering af ressourcer, såsom ledere og

Ejerlederrådgivning er professionel sparring om virksomhedsudvikling

specialister, kan understøtte udviklingen af virksomheden. Generel vækst i
virksomheden og den rette sammensætning af bestyrelsen kan også være rådgivningsområder.

Det skal understreges, at alle virksomheder er forskellige og derfor har individuelle behov. Det betyder, at ejerlederrådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og den problemstilling, som hører til. Behovet for rådgivning behøver ikke at kunne kategoriseres i henhold til ovenstående, da ejerlederrådgivningen kan omhandle alle aspekter med relation til virksomheden.

Fordi vi alle er tidligere aktive, succesrige erhvervsfolk med stor ledelsesmæssig erfaring, et bredt branchekendskab og succesfuld erfaring med udvikling af både nationale og internationale virksomheder, kan vi sætte os ind i din problemstilling og bidrage til at løse den. Derfor kan du trygt kontakte os for at modtage brugbar ejerlederrådgivning.

Hvornår du med fordel kan inddrage ejerlederrådgivning som en del af din virksomhedsudvikling og en detaljeret forståelse for de områder, vi blandt andet rådgiver om, uddyber vi i det følgende.


Image

Brug os som din sparringspartner

Med kompetent og professionel ejerlederrådgivning har du en ligeværdig sparringspartner, der er i stand til at rådgive dig om både større og mindre vitale beslutninger i virksomheden – når du har behov for det.

På den måde sikrer du dig selv de bedste forudsætninger for at udvikle din virksomhed og skabe en positiv vækst.

Ejerlederrådgivningen ydes af personer, som alle har opnået succes i lederstillinger i store virksomheder i både ind- og udland. Det gør dem i stand til at sætte sig ind i enhver problemstilling, uafhængigt af branche og virksomhedstype.


De typiske områder for ejerlederrådgivning

Salg af virksomhed

Hvornår skal virksomheden sættes til salg? Er det overhovedet det rette tidspunkt at sælge virksomheden på, eller er der muligheder såsom rekruttering af en ejerlederpartner, som vil være et alternativ til at overlade alt ansvaret til en ny ejer? Hvordan positionerer du bedst muligt virksomheden til et salg? Det er blot nogle af de spørgsmål, som melder sig i forbindelse med et ejerskifte.

At sætte sin virksomhed til salg er en stor beslutning og derfor et område, du med fordel kan modtage ejerlederrådgivning omkring. Vi vil i rådgivningen gå i en tæt dialog med dig, så vi får et klart indblik i 

den fase i dit liv, du befinder dig i. Nærmer du dig en alder, hvor det er normalt at gå på pension, er et salg af virksomheden en oplagt mulighed. Har du ”blot” et ønske om at bruge mere tid på andre aktiviteter end virksomheden, vil en mulighed være at dele ansvaret med en anden, hvilket vi vender tilbage til.

Med udgangspunkt i at virksomheden skal sælges, er det blandt andet afgørende at skabe forståelse for, hvorfor du ønsker at sælge virksomheden, at få indsigt i de områder i virksomheden, der har betydning for, at den kan sættes til salg, samt overblik over de muligheder som salget af virksomheden medfører.

Hvorvidt en virksomhed er salgsklar afhænger af flere forhold, eksempelvis om virksomheden er oprettet som et holdingselskab. Dette aspekt er et af de indsatsområder, vi vil påpege i en salgsmodning af virksomheden, så på det område minder ejerlederrådgivningen inden for denne problemstilling om salgsmodningsprocessen. Og så alligevel ikke. Ejerlederrådgivningen behandler nemlig problemstillingen i et større, holistisk perspektiv, fordi den som nævnt også kan omfatte din motivation for at sælge virksomheden samt dine fremtidsplaner. Ejerlederrådgivningen er dermed en samlet forståelse for hele problemstillingen samt en tæt og dybdegående dialog under hele forløbet.


Generationsskifte i virksomhed

Skal virksomheden genemgå et generationsskifte, er der mange, væsentlige hensyn at tage stilling til og overvejelser at gøre sig. Alle med markant betydning for virksomhedens succes fremadrettet.

Ejerlederrådgivningen kan i den sammenhæng fokusere på, hvordan ansvaret skal overdrages til den nye generation, herunder sikkerhed for at ansvaret overdrages både formelt og uformelt. Vi vil gerne skabe de bedste forudsætninger for, at den tidligere ejerleder ikke bibeholder en uformel magt, da det vil skade den fremtidige udvikling af virksomheden.

Et generationsskifte finder optimalt set sted gradvist over en årrække, og hvis ikke der er behov for det, behøver vi selvfølgelig ikke at yde ejerlederrådgivning i hele perioden. Men vi kan inddrages i det omfang, det er relevant og skaber værdi for virksomheden. Eksempelvis kan vi i en periode blive inddraget og opnå forståelse for den seneste udvikling, fremtidsplanerne og den nye generations forudsætninger for at indfri disse. Tilførsel af ekstra ressourcer kan i nogle tilfælde være løsningen, hvilket leder os frem til næste punkt.


Rekruttering af ressourcer

Som led i et generationsskifte kan den nye ejerleder have manglende kendskab til eller erfaring inden for områder, der risikerer at påvirke den daglige drift og fremtidige udvikling negativt. Rekruttering af en ejerlederpartner, mellemleder eller specialist med henblik på henholdsvis deling af virksomhedsansvar, områdeansvar og specialviden om et udviklingsprodukt vil i den sammenhæng være relevant.

Eksisterende, garvede ejerledere kan også stå i en situation, hvor virksomheden skal ekspandere, og der er behov for at tilføre ny viden og kompetencer. På baggrund af ejerlederrådgivningen vil vi være i stand til at definere de aspekter i virksomheden, det er muligt at optimere ved en rekruttering af en partnerleder, mellemleder eller specialist.

Uafhængigt af incitamentet for en rekruttering vil vi i den første fase af partnerskabet kunne fungere som rådgiver med et klart formål om, at partnerskabet får den bedste begyndelse og dermed optimale forudsætninger for fremtiden.

Ejerlederrådgivning i den første fase efter en rekruttering kan være værdifuld

Skabelse af vækst i virksomheden

Implementeringen af et nyt tiltag eller et nyt produkt i forbindelse med, at virksomheden skal positionere sig stærkere på det nationale og/eller det internatonale marked såvel som en eventuel udvidelse af produktsortimentet, kan medføre et behov for ejerlederrådgivning med direkte fokus på decideret og mærkbar vækst. I den sammenhæng vil vi rådgive og sparre med dig i forhold til markedsføring, produktion og målgruppe, så du ved, hvilke muligheder du har, og hvilke særlige hensyn du skal være opmærksom på.

En udvikling af virksomheden kan desuden have betydning for det juridiske grundlag, herunder kontrakter med kunder og leverandører, og derfor anskuer ejerlederrådgivningen hele forløbet i et holistisk perspektiv og rådgiver om alle aspekter, du skal være opmærksom på. Det indebærer, at du får aktiveret og involveret de rette, faglige rådgivningsressourcer såsom advokat, revisor og pengeinstitut, i processen.


Rådgivning om sammensættelsen af den effektive bestyrelse

Bestyrelsen i virksomheden har det overordnede ansvar for virksomhedens strategi og compliance, den skal kunne yde sparring til dig som ejerleder eller en eventuel direktion, styrke virksomhedens image, skabe tillid og bakke op om væsentlige beslutninger under forhandlinger og kriser. Det gør bestyrelsen til et yderst vigtigt element i virksomhedens udvikling og dermed et område, som du med fordel kan modtage ejerlederrådgivning omkring.

Ejerlederrådgivning om bestyrelsen vil blandt andet indebære sparring om, hvorvidt medlemmerne har de rette forudsætninger og kompetencer til at følge den overordnede strategiplan og dermed skabe udvikling og værdi for virksomheden. Bidrager medlemmerne ikke med den tilsigtede viden, vil vi rådgive dig om, hvordan sammensætningen i bestyrelsen kan optimeres.

Ligeledes kan vi yde ejerlederrådgivning om, hvordan du kan optimere processerne omkring møderne, så indholdet ved disse er relevant, og udsendelse af agenda og efterfølgende opfølgning med referat og aktiviteter er struktureret hensigtsmæssigt.

Tanter og konsulenter i bestyrelser og advisory boards

Ofte finder man familie, venner og de ”nære” rådgivere i en bestyrelse. I folkemunde kaldes disse bestyrelser for ”tantebestyrelser”. Sørg altid for at have relevante medlemmer i en professionel bestyrelse, der med deres kompetencer, erfaring og baggrund kan bidrage positivt og konstruktivt til driften og udviklingen af virksomheden.

Det sker også ofte, at man har et ”advisory board” tilknyttet virksomheden. Det er, som navnet tydeligt signalerer, et ekspertpanel, der skal rådgive ledelsen og bestyrelsen. I nogle tilfælde udfører dette advisory board også opgaver, som de selv har anbefalet, hvilket skaber en konfliktsituation. Enten er man en del af et advisory board, eller også er man konsulent. Ikke både og.


Skal vi være din personlige rådgiver?

Befinder du dig i en situation, hvor du har behov for dybdegående rådgivning i forbindelse med udviklingen af din virksomhed, eller indebærer fremtiden et sådant behov, så kontakt os for at gøre ejerlederrådgivning til en del af forløbet.